کسب مقام اول تیمی در مسابقات شطرنج توسط دختران عزیزمان (مایا میهن یار نیکا مسعودی) پایه دوم( آرمیتا رضانژاد ) پایه سوم

کسب مقام دوم تیمی مسابقات شطرنج توسط دختران عزیزمان (آرمیتا خسروانی -رها سلیمی- پارمیدافروزش)

کسب مقام دوم انفرادی:مایا میهن یار -کسب مقام سوم انفرادی مشترک : آرمیتا رضانژاد

کسب مقام پنجم انفرادی:آرمیتا خسروانی .کسب مقام دهم انفرادی:رها سلیمی .کسب مقام یازدهم انفرادی:پارمیدا فروزش