گزارش آزمون مشاوره ای رغبت و ارزیابی استعداد دانش آموزان

برگزاری آزمون مشاوره ای رغبت و استعدادهای دانش آموزان به منظور ارزیابی و ثبت در پرونده مشاوره ای آنان در آموزش و پرورش و ایجاد آمادگی برای هدایت تحصیلی سال بعد با هدف کنکاش استعدادها و علائق دانش آموزان مقطع متوسطه 1 (پایه هفتم و هشتم ) در مجتمع شهید مهدوی، در روز یکشنبه مورخ 97/10/30برگزار گردید.