گزارش اردوی تهرانگردی

دانش آموزان پایه هشتم در روز سه شنبه مورخ 97/10/18 با هدف مهارت ارتباط در گروه، سازماندهی و مدیریت برخود برای بازدید و تهرانگردی، از مقطع متوسطه به اردوی پل طبیعت و گنبد مینا رفتند.