به منظور آشنایی پایه دبستان پسرانه با مقطع متوسطه 1 از دفتر و کلاس ها به  جهت مقایسه PYP, MYP   روز دوشنبه مورخ 98/2/9 دبستان پسرانه برای بازدید به مقطع متوسطه 1 آمادند.