دانش آموزان پایه هشتم با هدف دین داری خود در مسابقات قرآن-عترت-نماز در روز پنج شنبه مورخ 97/11/4 از مقطع متوسطه 1 مجتمع شهید مهدوی شرکت کردند و از آن ها تقدیر شد .