طرح شهردار مدرسه

اجرای طرح شهردار مدرسه در مقطع متوسطه 1 مجتمع شهید مهدوی، با هدف خودگردانی دانش آموزی ،در روزدوشنبه مورخ 8/11/97انجام گرفت .