در روز پنج شنبه و جمعه مورخ 12 و 13 اردیبهشت ماه 98 دانش آموزان مجتمع شهید مهدوی کارهای خود را به نمایش گذاشتند. سرکار خانم مهدوی، پرسنل مجتمع شهید مهدوی و دانش آموزان از نمایشگاه بازدید نمودند.