گزارش هفته شاد ریاضی

Happy Math Week Report

دانش آموزان پایه هفتم از مقطع متوسطه 1، با کمک و نظارت دبیر ریاضی خود و با هدف تقویت علاقمندی دانش آموزان به ریاضی و با مهارت های تفکر خلاق،همکاری و همفکری گروهی در هفته شاد ریاضی، مورخ یکشنبه 97/11/15شرکت کردند.