میر حمایت میرزاده(سخنگوی  کمسیون آموزش مجلس شورای اسلامی ) با حضور در مجتمع آموزشی شهید مهدوی از نزدیک امکانات  و شرایط آموزشی این مجتمع را مورد بازدید قرار داد.