همزمان با روز جهانی ناشنوایان ، دانش آموزان مقطع بین الملل با مراقبت های گوش و اهمیت آن آشنا شدند.

دراین مراسم یکی از دانش آموزان کلاس ششم دکلمه ای در این مورد اجرا کرد. دانش آموزان دقایقی را نیز به بازی لب خوانی صرف کردند.