در میان ده ها مناسبت درج شده در تقویم، یک روز از پاییز به نامشان ثبت شده است. روزی با اتفاقات بزرگ که به دست دانش آموزان این مرز و بوم رقم خورده است.
۱۳ آبان یک روز معمولی در تقویم ما نیست. روزی بس گرامی و باارزش برای جویندگان دانش که به خوبی می دانند فتح فرداهای روشن بدون دانایی و توانایی ممکن نیست. فردایی که به دست دانش آموزان امروز ساخته خواهد شد.
دانش آموزان مقاطع مختلف مجتمع آموزشی شهید مهدوی با برگزاری جشن این روز را گرامی داشتند.