به رغم تعطیلی مدارس اما آموزش و تدریس در مجتمع آموزشی شهید مهدوی همچنان برگزار می شود . مدیران و
معلمان متعهد این مجتمع درصدد هستندتا با برنامه ریزی های متنوع لحظه ای آموزش و یادگیری دانش آموزان متوقف نشود.
برهمین اساس برنامه مطالعاتی دانش آموزان پایه دوازدهم دو گروه تجربی و ریاضی طراحی شده است.
برنامه مذکور برای روزهای چهارشنبه (۱۴ الی ۱۶اسفندماه) می باشد.

ما#باهم#کرونا#را#شکست #می دهیم