نقش من در سر سبزی زمین 

من امروز با دست های کوچکم نهالی می کارم تا آفتاب با گرما و آب باهمه ی پاکی اش بدرقه شکوفایی اش شود و فردا زمین سبز می شود و من به خود می بالم که در سر سبزی زمین نقشی داشته ام .(15 اسفند1400، گرامی داشت روز درختکاری)