بازدید عمومی از مجتمع آموزشی شهید مهدوی

مجتمع آموزشی شهید مهدوی  در روز دوشنبه 24 دی 97 میزبان بازدیدکنندگان محترم از مجتمع می باشد.

از متقاضیان بازدید، خواهشمند است جهت هماهنگی فرم زیر را تکمیل نمایید.

تکمیل فرم بازدید از مجتمع