درباره مجتمع آموزشی شهید مهدوی

پیام مسئول مجتمع

به نام پروردگار یکتا که به پیامبرش آنچه را که نمی دانست آموخت و سپس او را جانشین خود در زمین قرار داد که بالتعلیم ارسلت لما ارسلت.

از آغاز آفرینش،جهان در ذات خود تغییر و تحول را به همراه داشته است.این در حالی است که امروزه تغییرات دنیای انسانها بیش از پیش سرعت گرفته و بشریت از یک سو به سمت پیوستگی و از سویی دیگر به سمت گسستگی در حرکت است.پیوستگی از این جهت که ارتباط بین ملت ها و فرهنگ های مختلف فزونی یافته و گسستگی از این رو که پایداری معنوی،اجتماعی و زیست محیطی به چالش کشیده شده است.

داشتن زندگی موفق در چنین دنیایی،نیازمند آموزشی همه جانبه است،آموزشی که در محتوا و روش به تمامی ابعاد وجودی انسان توجه داشته باشد و رشد متعادل مادی و معنوی او را فراهم کند.تنها در سایه ی چنین آموزشی،حرکت انسان به سوی تکامل میسر است،انسان هایی تربیت می شوند که مسئولیت های سنگین جامعه را بر عهده می گیرند،انسانهایی آگاه و توانا که مسائل دنیای فردا را حل و در این راه پر مخاطره با دیگران همکاری می کنند.

این موفقیت زمانی حاصل می شود که خانواده و مدرسه در کنار هم و هماهنگ در روش ها و بینش ها موجبات چنین رشدی را فراهم ارند.در این راه،بسیار مهم است که خانه و مدرسه به ارزشهایی مشترک احترام بگذارند،مسئولیت های واقعیشان را بشناسند و با علاقه و تلاش در جهت رشد و یادگیری قدم بر دارند.

چشم انداز مجتمع

از طریـق آمـوزش همـه جانبـه و در محیطی پرتالش، بانشـاط و متعــادل، یادگیرندگانی بــا ایمــان پـرورش دهیـم کـه مسـتقل، اندیشـمند، اجتماعی و مسـئولیت پذیر باشـند.

رسالت مجتمع

مدرسـه ای کـه همـه آن را خانـه خـود بداننـد و نـه تنهـا دانـش آمـوزان بلکـه اولیـاء دانش آمـوزان و معلمـان نیـز در آن بـه یادگیری عشـق بورزند، مکانی کـه در آنجـا فرزندانمان بیاموزند چگونـه با ایمان بـه خـدا بـه رویارویـی چالش های فردا برونـد، و مکانی که در آنجـا نغمه ی پرندگان، خنـده ی کودکان و خاطـرات خـوش به گوش برسـد.مدرسـه ای دارای محیطـی همـه جانبـه، بـا برنامـه ی درسـی همـه جانبـه کـه در محتـوا و روش به تمامـی ابعـاد وجـودی انسـان )روحـی،ذهنـی،جسـمی، عاطفـی و اجتماعـی( توجـه داشـته باشـد و آمـوزش کامـل و متعـادل کـودکان را فراهـم کنـد تـا در تحصیلات و نیـز در تمامی جوانـب زندگیموفق باشـند.و در نهایت مدرسه ای در خدمت تعالی، یعنی رشد و شکوفایی استعدادهای فطری هرکس تا سرحد کمال.

معرفی مجتمع

رسالت مجتمع آموزشی شهید مهدوی: با توفیقات باریتعالی برآنیم که  از طریق آموزش همه جانبه و در محیطی پرتلاش، با نشاط و متعادل،دانش آموزانی  مستقل، اندیشه‎ ورز، اجتماعی، مسئولیت ‎پذیر، متکی به نفس و در نهایت با ایمان تربیت کنیم.

   بیاموزیم تا رشد کنیم، رشد کنیم تا بیاموزیم

 هنگامی که مجتمع آموزشی شهید مهدوی را در سال ۱۳۶۸ پایه ‎گذاری کردیم، چشم‎ اندازی امیدبخش و بی انتها داشتیم. امروز مدرسه ما با برخورداری از تلاشی همگانی و شوقی سرشار، ریشه‌دار و استوار، نمایانگر چشم‌اندازی پیشرو از آموزش است و پیشگام در برنامه درسی و همه جانبه در ایران، همواره تلاش می‌کند که بهترین آموزش ممکن را برای فرزندان خود فراهم کند. آموزشی که به ندای درونی کودکان (رشد کنیم تا بیاموزیم، بیاموزیم تا رشد کنیم)، گوش فرا دهد.

 حاصل ثابت قدمی ما در دستیابی به چشم‌اندازی مشترک و آرمان‌گرا، مجموعه‌ای است که در آن ۳۲۰ همکار در فضای آموزشی با زیربنای ۱۵۰۰۰ متر مربع به بیش از ۱۷۰۰ دانش‌آموز پیش دبستانی تا پایان متوسطه ۲ (پیش دبستان دخترانه و پسرانه،مقطع دبستان دخترانه،متوسطه ۱ و ۲ در بخش دخترانه، واحد بین الملل) کمک می‌کنند تا در محیطی پویاو با نشاط در مسیر رشد و شکوفایی در حرکت باشند. از ابتدای کار، به آموزشی همه جانبه و فراتر از کتاب‌های درسی با رویکرد پژوهش محور پرداخته‌ایم و امکانات مدرسه، نقش مهمی را در برنامه‌های درسی ما ایفا کرده است.

مدرسه بین المللی IB

IBO سازمانی بین المللی است که در سال1968 درشهر ژنو  تاسیس گردید. این سازمان که در حال حاضر با چند هزار مدرسه در بیشتر از 150 کشور با هدف گسترش و ارائه الگوهای آموزشی،هزاران دانش آموز در سنین 3 الی 19 سال را پوشش می دهد. سه برنامه ی این سازمان با عناوینPYP  برنامه ی درسی دبستان،  MYP برنامه ی درسی راهنمایی و DP برنامه ی درسی دبیرستان می باشد.

در مدرسه IB پژوهش به عنوان اصلی ترین رویکرد آموزشی است که موجب ایجاد فرصت مشارکت فعالانه ی دانش آموزان در یادگیری و قبول مسئولیت در قبال آن است .

کمک به دانش آموزان در به کارگیری دانش قبلی خود جهت معنادار ساختن دنیای اطرافشان، برانگیختن آنها به کسب تجربه های نو و درنهایت فراهم ساختن زمان و فرصت کافی جهت تأمل بر روی آموخته هایشان و نهادینه ساختن آن می باشد. چنین رویکرد ساختارگرایانه ای به نظرات دانش آموزان و درک آن ها از محیط اجتماعی و طبیعی پیرامونشان احترام می گذارد و همیشه آن ها را تشویق به اصلاح و بازنگری الگوهای مربوط به چگونگی کارکرد جهان اطرافشان می کند.

در راستای تحقق به این هدف استانداردهایی در نظر گرفته شده است از جمله این استاندارد ها می توان موارد ذیل را بر شمرد:

  • ·        تدریس دانش آموز محوری
  • ·        تدریس پژوهش محوری
  • ·        استفاده از ابزار های نوین آموزشی

بکار گیری پیش ارزیابی حین کار و ارزشیابی نهایی رسالت IBO  پرورش دانش آموزانی جستجوگر ، دانش پژوه، دلسوزو با ایمان است. این سازمان می کوشد تا افرادی فعال و مهربان، و یادگیرندگانی مادام العمر پرورش دهد که نظرات و دیدگاه های مختلف را نیز درک کنند. تلاش ما بر آن است تا دانش آموزانی تربیت نماییم که “ویژگی های دانش آموز موفق” در آن ها متجلی گردد. منظور از ویژگی های دانش آموز موفق مهم ترین ویژگی هایی است که برای پرورش دانش آموزان مفید و موفق تعیین شده اند. این ویژگی ها عبارتند از: باایمان ،جستجوگر ،متفکر ،اجتماعی ،شجاع ،دانا ،مسئول ،دلسوز ،احترام گزار ،متعادل و اندیشه ورز .

 

   بیاموزیم تا رشد کنیم، رشد کنیم تا بیاموزیم

 هنگامی که مجتمع آموزشی شهید مهدوی را در سال ۱۳۶۸ پایه ‎گذاری کردیم، چشم‎ اندازی امیدبخش و بی انتها داشتیم. امروز مدرسه ما با برخورداری از تلاشی همگانی و شوقی سرشار، ریشه‌دار و استوار، نمایانگر چشم‌اندازی پیشرو از آموزش است و پیشگام در برنامه درسی و همه جانبه در ایران، همواره تلاش می‌کند که بهترین آموزش ممکن را برای فرزندان خود فراهم کند. آموزشی که به ندای درونی کودکان (رشد کنیم تا بیاموزیم، بیاموزیم تا رشد کنیم)، گوش فرا دهد.

 حاصل ثابت قدمی ما در دستیابی به چشم‌اندازی مشترک و آرمان‌گرا، مجموعه‌ای است که در آن ۳۲۰ همکار در فضای آموزشی با زیربنای ۱۵۰۰۰ متر مربع به بیش از ۱۷۰۰ دانش‌آموز پیش دبستانی تا پایان متوسطه ۲ (پیش دبستان دخترانه و پسرانه،مقطع دبستان دخترانه،متوسطه ۱ و ۲ در بخش دخترانه، واحد بین الملل) کمک می‌کنند تا در محیطی پویاو با نشاط در مسیر رشد و شکوفایی در حرکت باشند. از ابتدای کار، به آموزشی همه جانبه و فراتر از کتاب‌های درسی با رویکرد پژوهش محور پرداخته‌ایم و امکانات مدرسه، نقش مهمی را در برنامه‌های درسی ما ایفا کرده است.

مجمع خیرین

قرآن کریم می فرماید : 
کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می‌کنند، همانند بذری هستند که هفت خوشه برویاند، که در هر خوشه  یکصد دانه باشد و خداوند آن را برای هر کس بخواهد (و شایستگی داشته باشد)، دو یا چند برابر می‌کند و خداوند قادر و رحیم و بر همه چیز داناست.
سوره مبارکه بقره – آیه ۲۶۱

مجمع خيرين مدرسه ساز 

مجمع خیرین مدرسه­ ساز در سال ۱۳۷۹ در مجتمع آموزشی شهید مهدوی تأسیس گردید و با حضور فعال دانش آموزان خیر، معلمان، دبیران و اولیاء نیکوکار شروع به کار نمود. هدف از تشکیل مجمع خیرین مدرسه­ ساز تقویت روحیه تعاون، همیاری، کمک به نیازمندان و ارتقاء حس نوع­دوستی در دانش آموزان است. سازمان­دهی کمک­ رسانی دانش آموزان و ارسال و توزیع هدایا به مناطق محروم در این راستا انجام می­ پذیرد.اعضای مجمع خیرین در سال­های گذشته طی چند سفر به استان­های فارس و سیستان و بلوچستان موفق به احداث چندین مدرسه روستایی در مناطق محروم این استان­ ها شده­اند، همچنین مدارسی که فاقد امکانات و لوازم ضروری آموزشی و بهداشتی از جمله تلویزیون، دستگاه تکثیر، ویدئو، فیلم­، کتب آموزشی، آبسرد کن و … هستند، با کمک­های اهدایی دانش آموزان و اعضای مجمع خیرین تجهيز شده است. هنگامی که دانش­ آموزان خیر و اولیاء نیکوکار در مجمع خیرین به مناطق محروم سفر می ­کنند و از نزدیک با فقر و تنگدستی و محرومیت دانش­آموزان این مناطق آشنا می­شوند و کودکانی را می­ بینند که با پای برهنه، در اتاق­های کوچک و بدون کم­ترین امکانات تحصیل می­کنند، در می‌یابند که رسیدگی به کودکان مناطق محروم و دستگیری و کمک به دانش آموزان نیازمند، نه تنها یک امر خیر بلکه یک وظیفه انسانی، دینی و اجتماعی است و بر عهده همه کسانی است که در زندگی از رفاه نسبی برخوردارند و توانمندی آن را دارند که گوشه­ ای از نیازهای هم میهنان را رفع نمایند. فعالیت­های مجمع خیرین و عکس­ها و فیلم­های مربوط به احداث و تجهیز مدارس روستایی و شرکت در مراسم افتتاح مدارس، که بسیار تأثیرگذار و دیدنی است، بعد از بازگشت از سفر به صورت يك گزارش كامل و مصور تهيه و براي ساير دانش­ آموزان نمايش داده می شود تا  تشويقی باشد جهت انجام كارهای خير انشاءا…

 

 

خدمات ارائه شده در مناطق محروم

ساخت هشت مدرسه در روستاهای مختلف شهرستان مير جاوه واقع در استان سيستان وبلوچستان (روستاهای ریگ ملک، تمین، سیاه جنگل، خواجه مسک و …)
– كمك به زلزله زدگان شهرستان بم
– ساخت مدرسه ۸ کلاسه ( تکتم) در روستای افجه توسط دانش آموز خیر سحر قوامی
– قرارداد ساخت يك مجتمع بزرگ شبانه روزي راهنمايي دخترانه در شهرستان مير جاوه
– قرارداد ساخت مدرسه راهنمايي دخترانه در روستاهای شهرستان مير جاوه
– کمک های مالی و آموزشی و تجهیز امکانات دبیرستان دخترانه شبانه روزی قلعه گنج کرمان
– ساخت ۲۰ دستگاه سرويس بهداشتی در روستاهای استان هرمزگان
– فعال كردن كتابخانه‌های مدارس روستايی استان سيستان و بلوچستان با ارسال بيش از ۲۰۰۰ جلد كتاب غير درسي و فرهنگنامه كودكان و نوجوانان
– اهداي وسايل آموزشی شامل سه دستگاه زيراكس ، سه دستگاه فتوكپي ، هفت دستگاه تلويزيون ، سه دستگاه كامپیوتر ، یک دستگاه آب سرد كن ، یک دستگاه كولر ، یک دستگاه فکس، یک دستگاه ضبط صوت، ۱۰ دستگاه تلفن، ۵۰ تخته پتو)
– توزيع لوازم التحرير، وسايل بهداشتي، مواد خوراكي، شيريني و شكلات بين دانش‌آموزان توسط دانش‌آموزان مجتمع
– اهدای لوازم التحریر و کتب کمک آموزشی به روستای منوجان کرمان در ایام کرونا
– برگزاري دو مراسم افطاری بيش از هزار نفر از اهالی شهرستان مير جاوه در ماه مبارك رمضان
– کمک به زلزله زدگان کرمانشاه
– کمک به سیل زدگان استان گلستان و لرستان -کمک به سیل زدگان سیستان و بلوچستان
– همكاري با سازمان بهزيستي و كمك به افراد معلول جامعه
-كمك‌های مالی و ارسال تجهيزات آموزشی به تعدادی از مدارس مناطق محروم در جنوب شهر تهران

انجمن اولیا و مربیان

با سلام سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ را در حالی آغاز نمودیم که سالی متمایز از همه سال های تحصیلی بود. حضور افزون تر والدین در کنار اولیا مدرسه و دانش آموزان. بدون تردید خانواده از عوامل اجتماعی سهیم و تاثیرگذار در فرآیند تربیت بوده و افزون بر مشارکت نمودن در پشتیبانی فعال از فرآیند تربیت می بایست با نظام تعلیم و تربیت تعامل و همکاری پایدار و هدفمند داشته باشد. انجمن اولیا و مربیان به عنوان یک زیر ساخت، ظرفیت نقش پذیری و ایفای مسئولیت های تربیتی را در خود دارد، بنابراین بایستی بسترها و زمینه ها و فرصت های در خورشان خانواده برای مشارکت در فرایند تربیت فراهم آید. انجمن اولیا و مربیان از مهم ترین عوامل ایجاد اعتماد در والدین بوده و موجب می گردد انجمن اولیا و مربیان کارآمد تشگیل گردد که با ایفای نقش برنامه ریزی، مشارکت و همکاری در اجرا و نظارت در امور آموزشی و پرورشی مدرسه سبب بهبود فرایندها شده و نهایت افزایش کمی و کیفی تعلیم و تربیت محقق گردد. بنابراین برای ارائه راه و روش مناسب تشکیل انجمن اولیا و مربیان موثر همکاری و مشارکت اولیا در زمینه هایی شامل:
۱. شناسایی و معرفی امکانات و توانمندی های محلی مرتبط با امور آموزشی–پرورشی مدرسه به انجمن مدرسه
۲. بررسی و شناسایی مشکلات مرتبط با حوزه ی فعالیت در مدرسه و تلاش برای ارائه ی راه حل های مناسب و اجرایی به انجمن مدرسه
۳. هم فکری و تشریک مساعی با سایر گروه ها برای تبادل اطلاعات و تجارب
۴. همکاری با اعضای انجمن برای برنامه ریزی و برگزاری گردهمایی ها و جلسات اولیا
۵. ارائه ی طرح ها، پیش نهادها و راهکارهای مناسب به انجمن برای بهبود و ارتقای کیفی برنامه ها وفعالیت های مدرسه
۶. بررسی و انجام امور ارجاعی از طرف انجمن مدرسه همکاری نمایند.
به صورت معمول میزان مشارکت اعضاء در سه کارگروه با عناوین ذیل تعریف می شود:
۱.کارگروه های تخصصی و مهارتی
۲.کارگروه توسعه ی فعالیت های علمی و آموزشی
۳.کارگروه توسعه ی فعالیت های پرورشی، فوق برنامه، بهداشتی و تندرستی