فرم جمع آوری سابقه

همکار محترم:
با سلام لطفا نسبت به تکمیل فرم مربوط به سابقه کار مرتبط و خارج از مجتمع شهید مهدوی(قبل از شروع به همکاری در مجتمع) طبق جدول زیر و به تفکیک محل کار در اسرع وقت و حداکثر تا پایان وقت اداری یکشنبه مورخ 1402/02/17 اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی(Required)
تاریخ شروع سابقه(Required)
تاریخ پایان سابقه(Required)
تاریخ شروع سابقه
تاریخ پایان سابقه
تاریخ شروع سابقه
تاریخ پایان سابقه