روز نیک زیستی در مقطع متوسطه یک برگزار شد

در آموزه های روانشناسی همدلی به عنوان یکی از مهم ترین مهارت های هوش اجتماعی و پل ارتباطی افراد با یکدیگر است. به این ترتیب هر فردی برای حضور موثرو زندگی نیکو تر در جامعه و ارتباطات خود باید آن را کسب کند. برهمین اساس دانش آموزان مقطع متوسطه یک مجتمع آموزشی شهید مهدوی، در […]