طراحی برنامه عملیاتی مجتمع آموزشی شهید مهدوی

اتفاقات غبر قابل پیش بینی سال تحصیلی که گذشت نشان داد که همواره باید آماده بحران ها بود و پیش بینی های لازم را دراین خصوص داشت. دراین میان هدف از آینده نگری در تعلیم و تربیت کمک به تعلیم و تربیت است تا بحرانهای احتمالی که با آن مواجه خواهیم شد، را پیش بینی […]

بررسی شیوه های نوین یادگیری با حضور اساتید و صاحبنظران حوزه آموزش

امروزه در حوزه تعلیم و تربیت و آموزش فراگیران، بحث روش های تدریس یکی از چالش های معلمان محسوب می شود و بکارگیری روش تدریس مناسب با هر ماده درسی از اهمیت خاصی برخوردار است. به عبارت دیگر، یکی از مسائل اساسی که در حال حاضر نظام های آموزشی با آن روبرو است، بحث ایجاد […]