برگزاری هفته پژوهش

هفته پژوهش در مجتمع آموزشی شهید مهدوی با حضور مدیران مقاطع ، همراه با نواخته شدن زنگ پژوهش آغاز شد. این مراسم با توجه به رویکرد آموزش و پرورش در بحث پژوهش، از معلم پژوهی به سمت دانش‌آموز پژوهی سوق پیدا کرده است، که در این راستا مجتمع آموزشی شهید مهدوی با جایگزین کردن رویکرد […]