روز شنبه مورخ 96/7/29 در مراسم صبحگاه ، مربیان بهداشت در مورد تغذیه سالم و جلوگیری از پوکی استخوان و هم چنین استفاده از کلسیم و ویتامین دی صحبت کردند .