در دهمین روز اسفند ماه 1393 مسابقه سرود همگانی در حضور کارشناسانی که جهت داوری بین مدارس از اداره آموزش و پرورش منطقه یک آمده بودند ، با حرکات پیرامیدی دانش آموزان انجام گرفت .

IMG_8084