روز سه شنبه مورخ 95/11/5 به مناسبت هفته هوای پاک جشنی همراه با نمایش عروسکی با موضوع پیشگیری از آلودگی هوا برای پایه های اول و دوم دبستان توسط گروه نمایشی نفس هنر برگزار گردید .