دومین اردوی یرون استانی به شهر یزد برای دانش آموزان پایه نهم در تاریخ 20 تا 22 بهمن به منظور تکمیل فعالیت های آموزشی و پرورشی و تقویت روحیه همکاری، مسئولیت پذیری، اجتماعی شدن و … برگزار شد.