دانش آموزان پایه هفتم در روز سه شنبه مورخ 97/11/2با هدف مهارت ارتباط در گروه، سازماندهی و مدیریت برخود برای بازدید و تهرانگردی، از مقطع متوسطه 1 به اردوی باغ کتاب و موزه علوم نوجوان  رفتند و پس از بازگشت از دانش آموزانه نظر خواهی شد .