دانش آموزان پایه هفتم و هشتم در تاریخ 13 و 14 اردیبهشت ماه 98از مقطع متوسطه 1، به اردوی سیاحتی کاشان رفتند .