در روز یکشنبه مورخ 92/7/14 دانش آموزان پایه سوم راهنمایی به همراه دبیران ، معاونین و مشاورین به دماوند رفته و یک روز شاد را در کنار یکدیگر سپری کردند.