برای دریافت اطلاعات مربوط به  آزمونهای ورودی مجتمع به بخش پذیرش دانش آموز ( در منوی سمت راست صفحه اصلی ) مراجعه نمایید.