نفرات برگزیده آزمون کریبو در پایه هفتم از مقطع متوسطه 1 مجتمع شهید مهدوی، شنبه مورخ 97/10/29