انتخابات شورای دانش آموزی دبستان دخترانه

دانش آموزان دبستان دخترانه مجتمع آموزشی شهیدمهدوی با حضور در پای صندوق آراء انتخابات شورای دانش آموزی ، رای خود را به صندوق انداختند.
انتخابات شورای دانش آموزی هرساله آبان ماه در مقاطع مختلف برگزار می شود. به این وسیله دانش آموزان علاوه بر یادگیری
مشارکت در انتخابات، نماینده ای به عنوان رابط با مسئولان مدرسه را انتخاب می کنند تا نظرات آنها به مسئولان مقطع را منتقل کند.