نهم ابان ماه بازدید از موزه ملی ایران(مجموعه موزه ایران باستان و موزه دوران اسلامی) با رویکرد هویت ها و روابط ؛ بیان فردی  فرهنگی برای پایه نهم انجام شد.