در روز دوشنبه 10 خرداد جمعی از مدیران مدارس و  مسئولان آموزش و پرورش استان قزوین از مقاطع مختلف مجتمع بازدید نمودند و با روش های نوین آموزشی این مرکز آشنا شدند.

IMG_1806