روز دوشنبه مورخ 95/11/4 اردوی شهر کتاب برای پایه دوم دبستان برگزار گردید .