دانش آموزان پایه سوم مطابق با واحد خود از موزه دکتر حسابی دیدن کردند .در این بازدید دانش آموزان از نزدیک از محل زندگی دکتر حسابی ودستاورد های این دانشمند در زمینه های مختلف علمی پژوهشی وفرهنگی آشنا شدند.