دانش آموزان پایه هفتم از قسمت های مختلف کتابخانه از جمله موزه کتاب، کتابخانه نابینایان، کتابخانه کودکان ونوجوانان با رویکرد تقویت ویژگی پژوهشگر و مسئولیت پذیری انجام شد.