آغاز سال تحصیلی جدید، فرصتی را فراهم آورد تا مجتمع آموزشی شهید مهدوی میزبان جناب آقای دکتر زینی وند (معاون وزیر آموزش و پرورش وریاست سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی) و تعدادی از همکاران این سازمان باشد.
دراین دیدار،جناب آقای دکتر زینی وند و همکاران ایشان با همراهی مدیرعامل محترم مجتمع و سرکار خانم مهدوی از امکانات و فضاهای مختلف مجتمع شهید مهدوی بازدید کردند. ایشان همچنین از نزدیک شاهد برگزاری کلاس های آنلاین در مقاطع مختلف بودند که همزمان با آغاز سال تحصیلی طبق برنامه ای منظم و مدون درحال برگزاری است.

آقای دکتر زینی وند و هیات همراه با حضور دردبستان دخترانه مجتمع شهید مهدوی با دانش آموزان حاضر در کلاس های درس در سایه پروتکل های بهداشتی گفت وگو کردند.
همچنین آشنایی با نحوه برگزاری کلاس های درس در بخش بین الملل و آشنایی با واحد DP نیز از جمله برنامه های این بازدید بود.

“شایان ذکر است که مجتمع آموزشی شهید مهدوی با رعایت تمامی آیین نامه های تدوین شده وزارت بهداشت کلاس های حضوری خود را برگزار می کند.”