فعاليت هاي کاربردي دانش آموزان که در ايام تعطيلات نوروزي انجام داده بودند توسط معلمان دريافت شده و در حال بررسي و ارزشيابي است .