برف بازی در مهدوی

دانش آموزان دبستان پسرانه، بهمن ماه را با برف بازی در حیاط مدرسه آغاز کردند.

بازی در کنار معلمان و کادر مدرسه، روزی دلچسب را برای آنها به همراه داشت.