و خلاصه برف سفید از دل آسمان به شوق دیدن بچه ها شادی کنان بر زمین نشست و کودکان خانه کودک با درست کردن آدم برفی از زمستان استقبال کردند .

IMG_0003    IMG_0041

IMG_0022   IMG_0034IMG_0046