برگزاری آزمون مهارت های ICDL برای همکاران مجتمع آموزشی شهید مهدوی در تاریخ های 8 تا 10 تیرماه 1393 در مجتمع آموزشی شهید مهدوی.