اولین مرحله آزمون گزینه دو در روز جمعه 30 مهرماه ساعت 9:00  صبح در کتابخانه مجتمع  برگزار گردید.