بیستمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی همزمان با مدارس سراسر کشور در مقطع متوسطه یک یرگزار شد؛ نتایج آراء توسط دانش آموزان شمارش و اعلام شد.