بیست و پنجمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانش آموزان مجتمع آموزشی شهید مهدوی در روزهای دوازدهم و سیزدهم اردیبهشت 1393 در مجتمع برگزار شد.