جلسات شورای دانش آموزی چهارشنبه جهت دریافت نظرات دانش آموزان برای برنامه ی امتحانات پایانی نوبت اول برگزار گردید.

این جلسات چهارشنبه های یک هفته در میان در مقطع دبیرستان برگزار می گردد.

IMG_4548