در  روز یکشنبه 14 آذر ماه جلسه ای با حضور اولیاء ،جناب آقای دکتر نظری و دبیران پایه دهم جهت ارائه کارنامه میان ترم دانش آموزان برگزار گردید.

3

4