دومین جلسه دانش افزایی اولیای گرامی با حضور آقای دکتر خباز با موضوع : ایجاد انگیزه در دانش آموزان ، برگزار می گردد.
تاریخ : روز سه شنبه مورخ 92/9/26
شروع برنامه : 8:15 صبح
مکان : تالار آریو واقع در گالری مجتمع