دانش آموزان در این روز با هدف پرورش خلاقیت و درک زیبایی های قوانین ریاضی به بازی و فعالیت های جالب پیرامون دنیای جذاب ریاضیات پرداختند و با نظریه ها و بزرگان این حوزه آشنا شدند و یک روز شاد را در کنار هم کلاسی ها و معلمان خود تجربه کردند .