سومین جلسه ی دیدار عمومی اولیا از تاریخ 26مهر لغایت 29 مهرماه در پیش دبستان برگزار شد ، در این جلسه اهداف دوره ی پیش دبستان ، چگونگی تدوین فعالیت و فراهم آوردن بستری مناسب برای رشد همه  جانبه ی کودکان ، تعامل بین خانه و مدرسه بررسی شد .

IMG_0677