روز چهارشنبه مورخ 96/9/8 مانور سراسری زلزله و ایمنی در دبستان شهید مهدوی برگزار شد .