روز چهارشنبه مورخ 26 دی ماه مسابقه ریاضی کاریبو در دبستان ( پایه های چهارم ، پنجم و ششم ) برگزار شد .