دختران ما در روز دوشنبه 92/11/7 نماز جماعت را در فضای آرام و ملکوتی، در حیاط مدرسه اقامه کردند.

namaz2 namaz1